Договір передплати на газету «Факты и комментарии»

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Факти та коментарі» (надалі Редакція) в особі генерального директора-головного редактора Швеця О.Ю., який діє на підставі Статуту з одного боку, та
Клієнт: особа, яка зазначена в реєстраційній картці та яка приєднується до цього Договору на умовах п.1.2.3. цього Договору відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, з іншого боку,
разом надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Загальні положення
1.1 Передплата газети «Факты и комментарии» є Послугою, що надається Редакцією. Зазначена Послуга передбачає оплату, що здійснюється Клієнтом на користь Редакції згідно цін зазначених на сторінці сайту за адресою fakty.ua/subscribenewspaper

Клієнтом Редакції може бути фізична або юридична особа.
1.2 Договір є публічним договором приєднання відповідно до ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, тому:
1.2.1. Форма та зміст його затверджений Редакцією та розміщений на сторінці сайту за адресою fakty.ua/dogovor-subscribe
1.2.2. Договір не передбачає можливості внесення змін з боку Клієнта.
1.2.3. Укладається у спосіб приєднання до нього Клієнта, шляхом здійснення Клієнтом платежу в рахунок передоплати газети «Факты и комментарии» й одержання Редакцією відповідної інформації, що підтверджує факт оплати, що свідчить про прийняття Клієнтом всіх умов дійсної оферти та є рівносильним укладанню письмового договору передплати.
1.3. Даний договір містить всі суттєві умови надання послуг по оформленню передплати на газету «Факты и комментарии». Всі умови даного Договору є обов’язковими для Клієнта та Редакції. Перед початком отримання послуг за даним Договором кожен Клієнт зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору.
1.4 Перед укладанням Договору Клієнту необхідно заповнити реєстраційну картку, що міститься на сторінці сайту за адресою fakty.ua/subscribenewspaper
1.5. Укладенням даного Договору Клієнт надає згоду на внесення даних зазначених при реєстрації на сайті до бази персональних даних ТОВ «Редакція газети «Факти та коментарі» та їх використання в діяльності Редакції в тому числі, але не обмежуючись: надання послуг згідно договору, тощо. Клієнт надає згоду на використання своїх персональних даних, а також не заперечує проти використання своїх персональних даних в тому випадку, якщо базу персональних даних до якої включені його дані буде передано третім особам з метою виконання умов цього Договору.

2. Предмет договору
2.1. Клієнт замовляє та оплачує, а Редакція оформлює передплату на друкований засіб масової інформації – газету «Факты и комментарии» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 2728) та забезпечує його доставку згідно реєстраційної картки Клієнта.

3. Права та обов’язки Клієнта:
3.1. Оформляючи передплату відповідно до умов даної оферти, повідомити достатню й достовірну інформацію про кінцевого споживача послуги, включаючи повну й точну адресу доставки з поштовим індексом, ПІБ/найменування Клієнта, контактний телефон та адресу електронної пошти для оперативного зв'язку на період передплати.
3.2. Здійснити оплату вартості передплати на підставі отриманого електронного рахунку-фактури.

4. Права та обов’язки Редакції:
4.1. Своєчасно та у повному обсязі надати послуги передбачені п. 2.1 Договору
4.2. Своєчасно повідомляти Клієнта про всі обставини, що потребують додаткового узгодження.
4.3. У разі невиконання Клієнтом будь-якого з пунктів даної оферти відмовити йому у наданні послуг.
4.4. Редакція має право в односторонньому порядку змінювати вартість передплати на газету «Факты и комментарии» та умови даної оферти без попереднього погодження з Клієнтом, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сторінці сайту за адресою fakty.ua/dogovor-subscribe не менш ніж за 5 (п’ять) днів до їх введення в дію.
4.5. Доставка газети «Факты и комментарии» здійснюється виключно після повної сплати вартості передплати.
Умови доставки газети «Факты и комментарии» розміщені на сторінці сайту за адресою fakty.ua/subscribenewspaper.

5. Порядок розрахунків
5.1. Послуги за даним Договором оплачуються Клієнтом в гривнях відповідно до вартості передплати зазначеної на сайті Редакції й виставленого Рахунку-фактури.
5.2. Рахунок-фактуру Клієнт отримує на сайті Редакції в електронному вигляді. Оригінал рахунку-фактури Клієнту не надсилається.
5.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування необхідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Редакції.
5.4. Датою оплати є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Редакції.

5.5. Клієнт здійснює оплату послуг за цим договором за допомогою апаратно-програмного комплексу ТОВ “Український Платіжний Сервіс”, який складається з технічних та програмних засобів та інтегрований у всесвітню мережу Інтернет і здійснює прийом та обробку платежів за Послуги, що надає Редакція.

5.6. Підчас оплати Послуг Клієнт не передає Редакції даних щодо своїх платіжних реквізитів. Оплата здійснюється у платіжній системі, яку обрав Клієнт і якій він передав дані щодо своїх платіжних реквізитів.

6. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів
6.1. Відповідальність сторін, не встановлена даним Договором, визначається чинним законодавством України.
6.2. Редакція не несе відповідальності у випадку неналежного надання послуги, як зі своєї сторони, так і з боку служб доставки, що виникли внаслідок невідповідності, недостовірності або несвоєчасності наданих Клієнтом відомостей і документів, а також виниклих внаслідок інших порушень умов дійсної оферти з боку Клієнта.
6.3. Редакція не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Клієнта та/або його суб'єктивній оцінці.
6.4. Редакція звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання виникло в наслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладання договору, у результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли не передбачати, не запобігти розумними мірами (форс-мажор).
6.5. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах дійсної оферти, вирішуються у претензійному порядку. Претензія подається Редакції в письмовій формі з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, у строк не більше 20 робочих днів з моменту виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Редакцією у строк не більше 10 робочих днів. Якщо суперечки й розбіжності між сторонами не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в суді відповідно до встановленої законодавством підвідомчості та підсудності.

7. Термін дії та порядок розірвання Договору
7.1. Датою укладання даного Договору є дата заповнення Клієнтом реєстраційної картки на сторінці сайту за адресою fakty.ua/subscribenewspaper.
7.2. Договір вступає в дію з моменту заповнення Клієнтом реєстраційної картки на сторінці сайту за адресою fakty.ua/subscribenewspaper та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.
7.3. Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін, або за ініціативою однієї Сторони на умовах передбачених даним Договором.

8. Угода конфіденційності
8.1. Даний Договір діє для інтернет-сайту fakty.ua та інших інтернет-сайтів належних Редакції.
8.2. Цей Договір є договором приєднання, сплата вартості послуг передплати свідчить про приєднання Клієнта до даного Договору повністю та підтверджує його згоду з всіма істотними умовами Договору.
8.3. Під час виконання даного Договору Редакція здійснює збір та обробку даних Клієнта, а саме:
8.3.1. даних, що надаються Клієнтом при заповненні реєстраційних форм на сайті Редакції (як-то, ПІБ, адреса, електронна адреса, номери телефонів тощо);
8.3.2. файли cookie;
8.3.3. ір-адреси;
8.3.3. параметри та налаштування інтернет-браузерів.
8.4.Редакція включає дані Клієнта до бази персональних даних інтернет-користувачів. Строк зберігання даних становить 5 років.
8.5. Редакція здійснює обробку персональних даних Клієнта будь-якими способами з метою належного надання Клієнту послуг.
8.6. Редакція має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Клієнта, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Клієнта у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано надання послуг за даним Договором; особам, що здійснюють доставку газети «Факты и комментарии» Клієнту за замовленням Редакції.
8.8. Клієнт має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
8.9. Оброблення персональних даних здійснюється Редакцією в належних умовах у відповідності до чинного законодавства. Редакція приймає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Клієнта, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.

9. Інші умови
9.1. Редакція має статус платника податку на прибуток підприємств за основною ставкою відповідно до п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу України.
9.2. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.3. Вартість передплати, зазначена на сайті, а також оформлена Клієнтом реєстраційна картка є невід'ємними частинами договору, укладеного між сторонами.
9.4. Послуги вважаються наданими належним чином та у повному обсязі, якщо протягом 5 (п’яти) днів з моменту доставки відповідного випуску газети «Факты и комментарии» Клієнтом не направлені претензії на адресу Редакції.
9.4. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

10. Юридичні адреси та банківські реквізити Редакції.

код ЄДРПОУ 21673418

юридична адреса:

Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18А

Фактична адреса: 04116, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 28б

п/р 2600430470103 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» міста Дніпропетровська

МФО 305749

ІПН 216734126651, Св. ПДВ № 100327007

тел. (044) 503-77-72

тел./факс (044) 502-98-24